Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Παλιές Δημοσιεύσεις!

     Οι εφημερίδες και τα περιοδικά έγραψαν για το Περδικονέρι

Αι μέχρις σήμερον γενόμεναι μετονομασίαι εις τα Χωριά της περιφε­ρείας του τέως δήμου Τροπαίων έχουσιν ως κατωτέρω:
- Η Κατσουλιά εις Περδικονέρι την 7-1-1959 (Νέα του Βυζικίου, Αθήνα, Ίος/1960, σελ. 2).
- Κύριε Διευθυντά,
Παρακολουθώ από την έγκριτον υμών εφημερίδα το ενδιαφέρον σας δια τα δίκαια αιτήματα της Αρκαδίας, ιδίως δε τας επανειλημμένας διαμαρτυρίας υμών δια την βραδύτητα με την οποίαν προχωρεί η ηλεκτροδότησης της Αρκαδίας. Δικαιολογημένη η διαμαρτυρία και δικαία η απαίτησις. Παραλλήλως προς υμάς απευθύνομαι και εγώ προς τους κ.κ. αρμοδίους και διαμαρτύρομαι δια την ιδιαιτέραν μου πατρίδα, το Περδικονέριον της Γορτυνίας.
Έχει παρέλθει πενταετία από τότε που τα υδροηλεκτρικά έργα του Λάδωνος ήρχισαν να παρέχουν το ηλεκτρικόν ρεύμα εις την κατανάλω­σιν. Η ΔΕΗ έδωσε από το ρεύμα αυτό εις την πρωτεύουσαν, επεξετάθη εις διαφόρους επαρχιακάς κωμοπόλεις, ακόμη δε και εις απομεμακρυ­σμένα μικρά χωριά ωρισμένων ευνοουμένων επαρχιών έκαμε εγκατα­στάσεις και παρέχει το προϊόν των υδάτων του Λάδωνος. Η περιοχή όμως γύρω από τον Λάδωνα δεν έχει ηλεκτροδοτηθή ακόμη. Ωρισμέ­να και εδώ προνομιούχα χωριά απέκτησαν ηλεκτρικόν ρεύμα. Πλην όμως χωριά των οποίων οι κάτοικοι έζων μόνον από τα κτήματα που εκάλυψε η τεχνητή λίμνη παραμένουν ακόμη εις το σκότος φωτιζόμενα από το πανάρχαιο λυχνάρι και το φυτϊλι του πετρελαίου. Η κοινότης Περδικονερίου μετά των συνοικισμών της Μπουλιάρι, Γαλατά, και Συ­ριάμου είναι τα χωριά των οποίων τα κτήματα έτυχαν της ισχνής αυτής αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των Δρχ. 2.500 κατά στρέμμα. Ήλπι­ζαν όμως οι κάτοικοι αυτοί ότι και αυτοί θα ελάμβαναν φως από τον Λάδωνα, και μάλιστα μεταξύ των πρώτων που ελάμβαναν, διότι αυτοί ήσαν οι πληγέντες κυριολεκτικώς. Φρούδη όμως η ελπίς των.
Τι πρέπει όμως να γίνη; Δεν πρέπει οι κ. αρμόδιοι και υπεύθυνοι (εις ποίον υπεύθυνοι) να ενδιαφερθούν δια την σύντομον επίλυσιν του αι­τήματος αυτού; Ως πότε οι κάτοικοι αυτοί θα χρησιμοποιούν το φυτίλι του πετρελαίου και το λυχνάρι προς φωτισμόν; Τόσο πολύ πίσω πρέπει να ζουν οι κάτοικοι των χωρίων αυτών;
Ας ελπίσωμεν ότι συντόμως θα ικανοποιηθή το δίκαιον αυτό αίτημα και ότι η διαμαρτυρία μας αυτή θα είναι η τελευταία.
Ευχαριστώ δια την φιλοξενίαν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Φοιτητής Νομικής (ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΝΕΑ) 18-8-1959
- Το δίκτυον υδρεύσεως ετακτοποιήθη και έτσι το Περδικονέρι απέ­κτησε άφθονα και πολλά νερά και τοποθετήθησαν πολλές βρύσες. Αφί­χθησαν εξ Αμερικής οι κ.κ. Ι. Μαρινόπουλος και Π. Κωστογιαννόπου­λος (Ίος/1960 σ. 4)
- Ετοποθετήθη οριστικώς η δημοδιδασκάλισσα Μαγδαληνή Γιαν­νούλη εις το Δημ. Σχολείον του χωρίου.
- Ο Πρόεδρος κ. Τσίρμπας Γεώργιος παρευρέθη εις το περιφερειακόν συνέδριον Κοινοτικής αναπτύξεως, το οποίον έλαβε χώρα εις Πάτρας. Εφονεύθη από αυτοκινητιστικόν δυστύχημα ο Α.Π. Γαλανόπουλος (8ος/1960 σ. 8).
- Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Περδικονερίου (Κατσουλιάς) κ. Γ.Β.
Τσίρμπας διέθεσε τα έξοδα παραστάσεώς του των οικονομικών ετών 1959 και 1960 ανερχόμενα εις δρχ. 5130, δια την κατασκευήν κοινοτι­κών έργων. Το Κοινοτικόν συμβούλιον συνελθόν επί τούτοις την 6- 7- 1960 απεδέχθη την ποοσφερθείσαν δωρεάν του Προέδρου και εξέφρα­σε τα θερμά του συγχαρητήρια και ευχαριστήρια δια την αυθόρμητον ταύτην χειρονομίαν, ήτις αποδεικνύει άνθρωπον εμπνεόμενον από ανώτερα αισθήματα. Επίσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνην εις τούτον δια την εν γένει αξιόλογον δράσιν του δια την πρόοδον της Κοινότη­τος, των ανιδιοτελών, την τιμιότητα και την ειλικρίνειάν του. Η «ΗΧΩ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ» συγχαίρει θερμότατα τον πρόεδρον του φίλου και γει­τονικού χωρίου και προβάλλει τούτον ως παράδειγμα προς μίμησιν δια τους άρχοντας των γορτυνιακών χωρίων και κωμοπόλεων. (ΗΧΩ ΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ) 12-9-1960 (ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΥΖΙΚΙΟΥ, lΟος/1960, σ. 15)
- Ο κ. Ν.Ι. Ανάγνου ήνοιξε μέγα κατάστημα εις Τρίπολιν. (12ος/1960, σ. 20)
      - ΠΡΑΞΙΣ 30 ......... Αποφαίνεται το Κοινοτικόν Συμβούλιον αποδέχεται
την υπό του Προέδρου της Καιν. Γεωργίου Β. Τσίρμπα προσφερομένων δωρεάν εκ. 3350 δρχ. δια την αντιμετώπισιν των διαφόρων αναγκών της Κοινότητος και εκφράζει εις τούτον τα θερμά του ευχαριστήρια δια την αυθόρμητον ταύτην χειρονομίαν του .... Εφ' ω συνετάγη η παρούσα ήτις αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και
ΤΑ ΜΕΛΗ: Π.Ν. Πετρόπουλος, Π.Ι. Αθανασόπουλος, Δ.Γ. Μουστόγιαν­νης, Γ. Χαρ. Πανόπουλος (Εφημερίς Δήμων και Κοινοτήτων 1-12-1961)
- Ο κ. Παν. Αθανασόπουλος ήνοιξε Οινοπωλείον (lος/1961, σελ. 24)
- Κατά την απογραφήν του 1951. Περδικονέρι: Υψόμετρον 840, πληθ.
765 κατ. έκτασις εις τ.χ/τρα 21 εις στρέμματα 21.000 (5ος/1961, σ. 43)
- Την 6ην τρέχοντος μηνός απεβίωσεν εις Περδικονέρι, άγων ηλικίαν 86 ετών, ο Δημ. Ιερεύς Παπανικολάου (Παπαμήτσιος). Είχεν πρόγονον τον Κουράγκον, όστις πρώτος με τους Κανελλοπούλους, τους προγό­νους των Φλουδαίων Περδικονερίου και Βυζικίου, εγκατεστάθη εις Κα­τσουλιάν μετά την καταστροφήν του Κάστρου της Άκοβας (1458).
- Εις συνοικισμόν Γαλατά ήρχισε κανονικώς η λειτουργία του Δημ.
Σχολείου (Ν.τ.Β lΟος/1961, σ. 66-67)
- Επισκευάσθη ο ιερ. Ναός των Εισοδείων της Παναγίας και το νε­κροταφείο.
- Καθ' εκάστην Δευτέραν και Πέμπτη το λεωφορείον της συγκοινω­νίας φθάνει εις Περδικονέρι (σ. 68).
- Ο εξ Αμερικής αφιχθείς κ. Πέτρος Κωστογιαννόπουλος εδώρησε μίαν σημαίαν εις το Δημ. Σχολείον και διέθεσε χρήματα δια την κατα­σκευήν μιας κολυμπήθρας δια το Περδικονέρι και ετέρας δια Γαλατά (lloς/1961, σ. 72).
- Ο Πέτρος Κωστογιαννόπουλος διέθεσε χρήματα δια την μεταφο­ράν μιας κρήνης εις το σχολείο. 40 μαθηταί φοιτώσιν εις το Γυμνάσιον Τροπαίων. Η οδός Βαλτεσινίκου - Περδικονερίου εφθασεν εις θέσιν Άρβιτσα (12ος/1961, σ. 76).
- Αφίχθη εκ Γερμανίας ο κ. Δημ. Παναγόπουλος (lος/1962, σ. 80).
- Κατεσκευάσθη ωραίον κωδωνοστάσιον εις τον ιερόν ναόν του Αγί-
ου Δημητρίου υπό του εμπειροτεχνίτου Β. Τζεβελέκη εκ Τροπαίων, δα­πάναις του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Αφίχθη ο κ. Χαρ. Τσίρμπας εξ Αυστραλίας ( 6ος/1962, σ. 100)
- Την 12 Μαΐου 1934 ήρχισεν η εκτέλεσις της μεταφοράς του ύδατος από την Κουτσοχεριά - Βαρικά, το οποίον μετεφέρθη την 17 Ιουλίου 1935 εις τ' αλώνια (Ακόνι) και την 9 Αυγούστου 1936 απ' τ' αλώνια έξωθι του ναού του Αγίου Νικολάου και βραδύτερον εις άλλα μέρη. (9ος/1962, σ. 106) Μεταφέρονται υπό της ΔΕΗ υλικά δια τον ηλεκτρο­φωτισμόν του χωρίου.
- Οι αδελφοί Πανόπουλοι, Κων. και Δημήτριος εκ του συνοικισμού
Γαλατά εδώρισαν οικόπεδον προς ανέγερσιν κτιρίου Δημ. Σχολείου (12ος/1962, σ. 124).
- Κατόπιν μακράς και ευδοκίμου υπηρεσίας παρητήθη ο Γραμματεύς της Κοινότητος κ. Δ. Μαρινόπουλος λόγω ορίου ηλικίας (lος/1963, σ. 128)
- Καθήκοντα Γραμματέως Κοινότητος ανέλαβεν ο κ. Π. Πετρόπου­λος (2ος/1962, σ. 132)
- Ο κ. Ι. Αθανασόπουλος ήνοιξε εις Τρόπαια εμποροραφείον (7ος/1963, σ. 152)
- Το Δημ. Σχολείον προήχθη εις Τριτάξιον (lloς/1963, σ. 168)
- Εις Αθήνας ιδρύθη σύλλογος Περδικονεριτών με πρόεδρον τον
Ιωαν. Γαλανόπουλον και Γεν. Γραμματέα τον Π. Γαλανόπουλον (12ος/1963, σ. 172)
- Με φανατισμόν, όπως πάντοτε, διεξήχθησαν αι κοινοτικαί εκλο­γαί την 5- 7-64. Ενίκησεν η «Προοδευτική ένωσις» της οποίας ηγείτο ο Δ. Μουστόγιαννης (Ζουμπρουλής), ήτις έλαβε 328 ψήφους έναντι 217, τους οποίους έλαβε η «Αναγέννησις», της οποίας ηγείτο ο Κ. Κωστό­πουλος. Ο Δ. Μουστόγιαννης εξελέγη δια τρίτην κατά σειράν τετραετί­αν. (8ος/1964, σ. 200)
- Ανεχώρησεν δι' Αυστραλίαν η Δις Γεωργία Σταματοπούλου (8ος- 9ος/1964, σ. 204)
- Αφίχθη εκ Γερμανίας ο Δ. Παναγόπουλος με ιδιόκτητον φορτηγόν αυτοκίνητον (lΟος/1964, σ. 208)
- Η ΔΕΗ ήρχισεν εργασίας δια την χορήγησιν ηλεκτρικού ρεύματος (lloς/1964, σ. 212)
- Από τινος λειτουργεί καλώς «μανάβικο» των αδερφών Παναγό­πουλου (lος/1965, σ. 220)
- Ηλεκτρικαί εγκαταστάσεις έγιναν εις 80 οικίας και ηλεκτοοφω­τίσθη τοιουτοτρόπως και το γορτυνιακόν αυτό χωρίον (3ος/1965, σ. 224).
- Το εκκλησιαστικόν συμβούλιον εκφράζει τας ευχαριστίας του εις τον Πέτρον Κωστογιαννόπουλον δια την ανέγερσιν εκ θεμελίων του εξωκκλησίου του Προφήτου Ηλιού. (5ος/1965, σ. 244)
- Διεμορφωθη καλώς η Κοινοτική πλατεία υπό του εργολάβου Γ. Γιαν­νοπούλου (lloς/1965, σ. 260)
- Ανοικοδομούνται αι εκ του σεισμού καταστραφείσαι οικίαι.
Ανηγέρθη ο ναός της Αγ. Παρασκευής εις Συριαμάκον, δαπάναις του Εκκλ. Συμβουλίου. Την ξυλείαν εδώρισαν οι Αθανασόπουλος Χαρ., Γεώργιος Πετρόπουλος και Νικολόπουλος Χαρ. Ο Μπουλιαρίτης Νικ. Μπέριος του Αγγελή, ανεχώρησε δι' Αυστραλίαν. ( 4ος/1966, σ. 280)
- Ο εις Αθήνας εγκατεστημένος κ. Ιωαν. Σκλιάμης εκ Βυζικίου Γορ­τυνίας εδωρήσατο προς την Ένωσιν Περδικονεριτών δια το Δημοτικόν Σχολείον Περδικονερίου εν ωραιότατον σημαντικής αξίας ωρολόγιον τοίχου, όπερ αποστέλλεται εντός των ημερών εις τον Δ/ντήν του Δη­μοτικού Σχολείου Περδικονερίου. Παρουσία των πλείστων εκ των εις Αθήνας εγκατεστημένων Περδικονεριτών και πολλών άλλων, εκόπη το απόγευμα της Κυριακής 12ης παρελθ. μηνός η πίττα της Ενώσεως Περ­δικονεριτών εις συνοικιακήν ταβέρναν των Αθηνών όπου και διενεμή­θησαν τα νέα ημερολόγια της Ενώσεως. Το τυχερόν νόμισμα έλαχεν η δ/νίς Χρυσούλα Οικονόμου εκ Φιλιατρών.
Το κόψιμο της πίττας επηκολούθησεν πολύωρον Μοραίτικον γλέντι με εκλεκτούς μεζέδες και ρετσίνα Μεσογείων.
(ΒΉΜΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΛΙΑΣ) 2/2/1969

 

Περδικονερίτης ο Θ. Μουστόγιαννης Κύριε Διευθυντά,
Θεωρώ ότι η γενέθλια πατρίδα του κάθε ανθρώπου, του κάθε πατρι­ώτη, καθορίζει καταλυτικά την προσωπική του ταυτότητα, η οποία τον εκφράζει και τον συνοδεύει σε όλη την διάρκεια της ζωής του, ανεξάρ­τητα με τις οποιεσδήποτε μεταβολές του στο χώρο και στον χρόνο.
Αυτή η γενέθλια γη που γέννησε τον οποιονδήποτε άνθρωπο και μάλιστα έναν επιφανή άνδρα, τον οριοθετεί και τον διεκδικεί νόμιμα, άσχετα με τις τυχόν αποδημίες του, λόγω εργασίας, οικογενειακές, με­τοικεσίας ή μετανάστευσης στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
Η δεδομένη και αυτονόητη αυτή αρχή, δυστυχώς δεν γίνεται σεβα­στή από ορισμένους, οι οποίοι με αφέλεια ή υστεροβουλία, οικειοποι­ούνται την πατρότητα για ορισμένους διακεκριμένους συμπολίτες μας, τους οποίους εξαναγκαστικά κατηγοριοποιούν όχι στην φυσική πρώτη πατρίδα τους, αλλά στην μητριά τους.
Φοβούμαι ότι αυτή η πλάνη, συνειδητή ή ασυνείδητη, συνοδεύει εν προκειμένω και τον ιδρυτή και ευεργέτη του Μουστογιάννειου Γηρο­κομείου Θεοδώρου Μουστόγιαννη, ο οποίος, φύσει και θέσει είναι Περδικονερίτης (Κατσουλαίος) με πατέρα Περδικονερίτη.
Αυτά για την αλήθεια της ιστορίας, όσο κι αν η αλήθεια είναι πικρή για ορισμένους Τροπαιάτες!


Κυριακόπουλος Δημήτρης
(ο Περδικονερίτης) («Γορτυνία» Σεπτέμβριος 2007, σ. 29)


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου